Wednesday, 14 February 2018

Collection For Stadium List 3rd

   
Sr.Rs. Name
101    200  ikash S%  Rajbir
102    500  Amit S%  Sanjay
103    500  Pawan S% Mahveer
104   2000  Parshadha S% Arjun
105    1100  Lalit S%  Radhekrishan
106    2100  Parshuram Master Ji    
107    1100 Mahveer S% Sunder
108    200  Hanmat S% Pawan Kumar
109   500  Omparkash S% Barnsidash
110      100  Suresh S% Ramkumar
111      100  Krishan S% Omparkash
112      500  Mkesh S% Tarachand
113      200  Anil Sunil  
114     500  Naresh S% Satbir
115      500  Bablu S% Kitaba
116      200  Sukhvinder S% Vedpal
117      100  Manjit S% Krishan
118     500  Suresh S% Baru
119     500  Jitender S% Sarjeet
120     100  Ishvar
121     500  Dalbir S% Baru
122     200  Sandeep S% Dalbir
123     500  Dipti S% Phola
124   1100  Manbir S% Lakhmi
125    500  Satish S% Ramesh
126    200  Bijender S% Raja
127     100  Sunderlal S% Hokmi
128     500  Ravinder S% Dharmveer
129   1100  JaiBhagwan S% Rajender
130     200  Kala  S% Rampal
131     100  Randhir S% Bhakram
132     500  Parveen S% Ranbir
133   2100   Delel
134   500 Kalu Mishtri
135   1100 Krishan Jind
136   1100  Karmveer S% Thamburam 
137   100   Ajmer S%  Sakta
138    100  Rajbir S% Nathuram
139    1000  Bheeg Singh
140    100 Ramehar S% Khujana
141    100 Loder
142    100  Hariom S% Ajad
143    50 Malaram S% Balwan
144   200  Shubash S% Garj Singh 
145    100 RamJuhari S% Chander Singh  
146    100 Baji S% Jaati
147    50 Rajender S% Chandgi
148    50 Kala S% Bhadhur
149    50 Prem
150    100 Satbir

No comments:

Post a Comment