Wednesday, 14 February 2018

Collection for Stadium List 4th

Sr.Rs. Name
 151   100 Ommi
152   50  Ravi S% Lilu     
153   50 Shri Kissan
154   50  Lala Norang
155    100 Vishpal
156    100 Ashok
157   100 Kitaba     Norang
158   100 Krishan
159   50 Ranbir
160   50 Sajjan
161  100 Jaideep
162  50 Rajbir
163  50  Ramesh
164   100  Raju
165   100  Ramehar
166   100 Vinod
167   100  Jaiveer S% Chander Bhan
168   100  Madan 
169   50 Sinu
170   100 Ajad
171    50 Rajesh
172     100 Dharga
173     100 Chatra
174    50 Nafiya
175   500 Nanha Norang
176     100 Subhash
177     50  Raghubir
178     50 Mahender
179     100 Mahbir
180     100 Sanjay
181     50 Naresh
182     100 Dharmpal
183     100 Suresh
184     100 Khushiram
185     100 Karm Singh
186     100 Ranbir
187    100 Nippi
188    100 Surajmal
189    100 Ramehar
190    50 Ramesha
191    100 Krishan
192    100 Ram Singh
193    100 Deepak
194    100 Dr. Satpal
195    200 Satbir S%  Shrichand
196    50 Satbir Loffera
197    50 Chaman S%  Chander
198    100 Krishan S% Munshi
199   50 Shyam Lala
200    50 Bhim Singh

No comments:

Post a Comment