Saturday, 17 February 2018

Collection for Stadium List 6th

Sr.Rs. Name
251   500 Ramehar S% Tekram
252  500  Satish Balmiki
253   500  Sandeep S% Aajad
254   500  Sule S% Balveer
255   500  Vikash S% Ramkumar
256    500  Krishan S% Badlu
257   1100 Kuldeep S% Ramkissan
258   500  Telu S% Suraj Bhan
259   500  Sudhama S%  Girinarayan
260   200 Om Parkash Jangra
261  100  Aman S% Gopiram
262  100 Master Medha
263  100  Vikki S%  Mehender
264   100  Rohit S% Jaipal
265   100  Narender S% Suresh Saini
266   500  Sukhbir S%  Inder
267   100  Rajbir S% Inder 
268   200  Sonu S%  Ramehar
269   500  Sadhu Ramr
270   1100  Suresh S%  Tekram
271   1100 Cool Club
272   100  Mehender S% Manga
273   2100  Retimaan S% Satyewan
274   5100  Prem S%  Ramkissan
275     100  Vishal S% Baruram
276     100 Ramehar Molu
277    100  Bhola S% Jindu
278    100  Chotu Sharma
279   200  Amarjeet Studio
280     100  Sath S%   Jaikissan
281    300  Golu S% Parkash
282    500  Ved Khati  
283     50 Mange Ram
284    100 Rohtash Mishtri
285    500 Chanderhansh S% Mehga
286     500  Muni S% Mehaga
287    100 Mesi
288    100  Parmod Modi
289    100  Satbir S% Jaikaran
290    100 Devender Mishtri
291    500 Rishi
292    100 Harkey
293    150 Vijay S% Jiyaram
294    200 Pyaradin
295    100 Lilu Baragi
296    100 Ishver S%  Shersingh
297    100 Sajjan Khatti
298    100 Suresh Lohar
299   20 Hokmi
300    100 Suresh S% Lakhmi

No comments:

Post a Comment